WCL-QP38: Tổng kết


Kit đề bài: Beach Fun của Emeto.

Phần thưởng dành cho người nộp bài đúng hẹn: Hoppy Easter Workshop cùng tác giả.

Các LO của nhà mình:

1. Tiffany

2. MigoiOranko

3. goldenfish

4. myhanhtp

5. bataurua

Thời hạn: 9/4 – 15/4:

  • Tiffany : 13/4
  • MigoiOranko : 15/4
  • goldenfish : 15/4
  • myhanhtp : 16/4 – trễ
  • bataurua : 18/4 – trễ

WCL-QP37: Tổng kết


Kit đề bài: Hippity Hoppity của KAagard.

Phần thưởng dành cho người nộp bài đúng hẹn: Fishing Hole cùng tác giả.

Các LO của nhà mình:

1. MigoiOranko

2. NTTD

3. goldenfish

4. bataurua

5. chonvamuavn

Thời hạn: 27/3 – 1/4:

  • MigoiOranko : 27/3
  • NTTD : 29/3
  • goldenfish : 1/4
  • bataurua : 4/4 – trễ
  • chonvamuavn : 6/4 – trễ