MONTHLY CHALLENGES 3: KIT HAND OF FRIENDSHIP – Các bài dư thi


Thể loại Simple:

SP01

SP02

SP03

SP04

SP05

SP06

SP07

SP08

SP09

SP10

SP11

SP12

SP13

SP14

SP15

SP16

SP17

SP18

SP19

SP20

SP21

SP22

Tác phẩm “bon chen” của BTC và BGK 😀

Thể loại Natural:

NT01

NT02

NT03

NT04

NT05

NT06

NT07

NT08

NT09

NT10

NT11

NT12

NT13

NT14

NT15

NT16

NT17

NT18

NT19

NT20

NT21

NT22

Tác phẩm của BTC và BGK: